Скачать магистерскую работу The Case of hodit' in Parallel Corpora

This study will examine the prefixed derivates from the verb of motion (VoM) ходить and analyse their translations to German by focusing on the problem of determining the correct meaning of individual forms and possible irregularities in the translation.

The study shows that prefixed verbs that are otherwise identical can be homonyms with meanings that are independent from each other. This is because of the different grammatical and lexical processes that have accordingly led to an ambiguous form. The goal of this thesis is to begin by illustrating the problem of homonymy of forms caused by aspect and aktionsart. After having done so, the issue will be considered in light of the problems that can arise in the comprehension and translation of homonymous forms by analysing actual text material from Russian text corpora. I will endeavour to locate regularities in their translation and thereby examine the demands on theory and corpora.

The analysis will also investigate how effectively the theoretical background of Isačenko’s theory on aspect and aktionsart can be applied to corpus linguistics.

A showcase of my corpus database may be accessed at podolak.net/thesis.

Запись работы в каталоге Королёвской библиотеки Дании

Скачать работу

I denne fremstilling vil jeg gøre rede for de sproginterne sprogforandringsprocesser i russisk, som vedrører morfologien, mens det i mange tilfælde er nødvendigt at inddrage faktorer fra de andre sprogplan som fx syntaks eller pragmatik og sprogeksterne faktorer, for tilstrækkeligt at kunne forklare de aktuelle processer. Hovedvægten ligger på følgende tre områder: 1.) processer, som forøger sprogets analytiske træk frem for dets syntetiske til stigende analytiske; 2.) sprogforandring,som har sine grunde i sprogøkonomien og 3.) andre processer på grundlag af analogi.

Download artiklen

russisk-morfologi-sprogforandring.pdf

I denne opgave vil jeg kontrastivt redegøre for hvordan anglicismer indgår i russisk og i tysk på form- og betydningsmæssig plan dvs. hvilke forskelle og ligheder der kan konstateres ved lån fra det engelske kildesprog mellem de to målsprog. Der koncentreres udelukkende på sprogfænomener som er relevante for skriftsproget, dvs. at jeg vil behandle spørgsmål omkring anglicismernes udtale i de to målsprog kun, hvor disse berører ortografien eller orddannelsen.

Først vil jeg koncentrere mig om anglicismer i deres sproghistorisk aspekt, på hvornår, hvordan og på hvilken omfang engelsk påvirkede tysk og russisk i løbet af tiden for at prøve at vise grundene til denne indflydelse.

Derefter vil jeg redegøre for regelmæssigheder og problemer vedrørende låneordenes formal integration til målsprogenes morfologiske og syntaktiske system, og fremstille semantikkens rolle i låneprocessen.

Download artiklen

anglicismer-i-tysk-og-russisk.pdf

Russiske bevægelsesverber i tysk-russisk oversættelse
En korpusbaseret undersøgelse

Synopsis

Komparativt set findes der mange ligheder mellem tysk og russisk i måden hvorpå ”bevægelse i rum” benævnes. Både tysk og russisk benytter sig fortrinsvist af verber, som råder over et lignende sæt af kategorier. Mange af verbalkategorierne som fx tempus, diatese, numerus eller person findes parallelt i begge sprog. Fra en kontrastiv vinkel er der dog flere iøjnefaldende forskelle. Såvel den obligatoriske kategori aspekt som den i russisk særlig markerede gruppe af altid parvis (korrelation) optrædende bevægelsesverber savnes på tysk.

En oversætter fra russisk står således foran problemet, hvordan indholdet af den funktionel-semantisk kategori, der beskriver bevægelse i rum og konstitueres af bevægelsesverberne (BV), oversættes ved hjælp af de kategorier, der står oversætteren til rådighed i målsproget. Samme gælder med omvendt fortegn oversætteren til russisk som, ved brug af BV i målsproget, står over for det obligatoriske valg om, hvilken af de to BV der skal vælges. I det følgende vil jeg med hjælp af eksempler fra forskellige litterære oversættelser analysere, på hvilke måder oversætterne løser problemet.

I denne opgave vil jeg på empirisk grundlag sammenligne, hvordan russiske BV oversættes til tysk og hvor tyske verber oversættes til et russisk ækvivalent BV. Efter at fremstille de problemer en oversætter møder i oversættelsesprocessen, vil jeg redegøre for nogle af de muligheder vi har for at undersøge oversættelser af BV på en kvantitativ måde vha. parallelkorpora.

De forskellige betydninger, som determinerede og indeterminerede BV kan have, danner grundlag for analysen. Hver betydning afhandles i et kapitel, hvor både tysk-russisk og russisk-tysk eksempler skal hjælpe ved at finde frem til mere generelle udsagn om, hvordan betydningen kan oversættes.

Fokusset på denne kontrastiv og oversættelsesvidenskabelig undersøgelse ligger således på ækvivalens med drejningspunktet i russiske simplekse BV og på de muligheder vi har for at lave tilsvarende undersøgelse indenfor korpuslingvistikken.

Download artiklen

russiske-bevaegelsesverber_tysk-oversaettelse.pdf

Tyske fortidskategorier i tysk-russisk og russisk-tysk litteraturoversættelse

med særlig henblik på tysk perfektum og pluskvamperfektum

Synopsis

Formålet med denne undersøgelse er, at kontrastivt belyse specifikke fænomener og problemer i litterær oversættelse mellem tysk og russisk. Drejningspunktet ligger i de tyske indikative præteritums verbformer, med særlig henblik på perfektum og pluskvamperfektum.

Med hjælp af både russiske og tyske skønlitterære eksempler fremlægges sprogenes forskelle i at betegne handlinger i fortid med særlig henblik til det russiske aspekt-tempus system.

English abstract

This article deals on problems in translation of German to Russian fictional literature and vice versa. The main focus is on German indicative past tense forms of verbs, particularly with regard to perfect and pluperfect, and its respective Russian counterpart.

The differences between the German past tense and the Russian aspect-tense systems will be identified with examples from Russian and German originals and their translations.

Download artiklen

fortidskategorier-tysk-russisk.pdf

Copyright © 2006-2017 Мартин Подолак. Все права защищены.