Kandidatspecialet The Case of hodit' in Parallel Corpora

I undersøgelsen fremstilles præfigerede afledninger af det russiske bevægelsesverbum ходить, for at illustrere deres oversættelse til tysk vha. parallelkorpora.

Formerne afledes på forskellige mekanismer, som afspejles i deres semantik. Disse mekanismer danner grundlag til en lang række af homonymer blandt de præfigerede bevægelsesverber, som har samme form, men som delvist hører til forskellige grammatiske kategorier og adskiller sig i betydningen. På grundlag af Isačenkos teori om russisk grammatisk aspekt og leksikal aktionsart gør jeg rede for, hvordan præfigering har indflydelse for formernes betydning, hvordan kategorierne strider mod hinanden ved orddannelsen, og hvilke problemer der opstår ved at afgøre deres betydning samt ved deres oversættelse.

I analysedelen fremstilles, på grundlag af den teoretiske redegørelse, problemer og mønstre i formernes oversættelse. Der opdages tilfælde, hvor præfikser oversættes i betydelig omfang vha. specifikke adverbiale bestemmelser, som peger på ækvivalens mellem det pårørende russiske morfem og den tyske ordforbindelse. Yderligere påvises, at der er to forskellige russiske aktionartsformer, som oversættes ens til tysk, hvorfor tysk tilsyneladende ikke skelner morfologisk mellem disse. I forlængelse af undersøgelsen opstilles anbefalinger, hvordan betydningerne af homonymer bestemmes. Derudover påvises, at kvalitet og kvantitet af parallelkorpusserne ikke er tilstrækkeligt til at påvise flere regelmæssigheder i oversættelse af præfikser og især af deres homonymi. Der konstateres, at teorien af Isačenko i mange tilfælde ikke svarer til kravene af korpuslingvistikken, fordi en betydelig del af de undersøgte ordformers betydninger ikke kunne defineres formalt ud fra deres præfiks dvs. deres morfologiske egenskaber, men udelukkende leksikalt på grundlag af formerne i deres helhed. Til fremtidige undersøgelser foretrækkes en teori, der anerkender præfiksernes selvstændige betydning.

En demonstration af min korpusdatabase er tilgængelig under podolak.net/thesis.

Se specialet på Det Kongelige Biblioteks katalog

Download specialetDOI

Copyright © 2006-2023 Martin Podolak. Alle rettigheder reserveret.
Til toppen